Gedrag;
Als we allemaal een stukje dragen
wordt het vanzelf lichter


- Egel -

Ons gedrag is geen statisch gegeven

We worden geboren met een dna erfenis, groeien op met het voorbeeldgedrag van onze ouders en ontwikkelen daarnaast al snel onze eigen overlevingsmechanismen, die we als een verzelfsprekende gedragsjas aantrekken. Een ander woord voor deze jas is ons ego. Vanuit dit gedragsperspectief kijken we de wereld in en maken we onze keuzes. Dit is echter slechts een gedeelte van ons totale gedragspotentieel. We hebben de beschikking over een veel groter gedragspalet, we hoeven het alleen maar te ontsluiten.

De wereld en onze samenleving kraken in hun voegen.
Interactie verarmt en verhard. Opvoeden, zorg, onderwijs en relaties staan steeds meer onder druk en agressie en geweld nemen zienderogen toe. We plegen roofbouw op onze planeet, het klimaat ontspoort en de druk die we elkaar opleggen leidt steeds vaker tot internationale conflicten, burn-outs en uitval.

Mijns inziens is het hoog tijd om ons gedrag eens grondig aan te pakken.

Jürgen van Gorkum
Egel&CoBewustwording, verruiming van het eigen gedragspalet en het resetten van de samenleving

Is onze missie en de grote drijfveer achter de #draagjegedrag beweging. Wij hopen dat steeds meer mensen zich terdege bewust worden van hun eigen gedrag en zich realiseren wat dat met anderen, onze omgeving, onze manier van samenleven, het klimaat, de vrede in de wereld en ons toekomstperspectief doet. Het doel is om #draagjegedrag voor een breed voetlicht te brengen en samen een olievlek te creëren, die leidt tot een brede gedragsverruiming, andere keuzes en uiteindelijk tot een meer evenwaardige, inclusieve, gezonde, veilige en duurzame samenleving.#draagjegedrag


#draagjegedrag staat voor het nemen van verantwoordelijkheid en een halt toeroepen aan ‘de wereld draait om mij’ ego’s, levensgevaarlijke machtsspelletjes, intolerantie, discriminatie, onderdrukking en de ‘rupsje nooit genoeg’ mentaliteit. Het gaat over kritisch in de spiegel kijken, je eigen gedragspalet verruimen, elkaar durven aanspreken, voor elkaar opkomen en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Over een gezonde levensstijl, verbinding, respect, acceptatie, evenwaardigheid en inclusiviteit. Maar ook over moed, het maken van gedurfde keuzes, zichtbaar zijn en zelfs tegen de stroom oproeien, ook als iemand anders dat probeert te verhinderen.De nieuwe gedragscode onder #draagjegedrag


Op steeds meer terreinen zakt de fatsoensfundering weg in een moeras van achterdocht, kwaadsprekerij, negatieve manipulatie, nepnieuws, leugens, beledigingen, agresssie, misbruik van macht, misleiding en persoonljik gewin.
We bevinden ons in een onmogelijke en onhoudbare spagaat tussen enerzijds het beteugelen van bedreigingen als het coronavirus, het evenwaardig verduurzamen van onze samenleving en het keren van het klimaattij, en anderzijds het halsstarrig vastklampen aan onze luxe verworvenheden en het draaiende houden van het bijbehorende economische vliegwiel.

De nieuwe gedragscode is een manier om hierin verandering aan te brengen door het verruimen van het eigen gedragspalet. Deze gedragscode is gebaseerd op de eeuwenoude Bushido Krijgercode. Vanuit de kern van de Bushido Behaviour code vertrekken zeven pijlers naar buiten. Dit zijn de kernwaarden Integriteit, Respect, Moed, Eer, Compassie, Oprechtheid en Loyaliteit. Zij monden uit in de ring met de zeven elementen Aarde, Water, Wind, Vuur, Hout, Metaal en Ether. Dit zijn gecontroleerde keuzes in interactie, die vanuit de kernwaarden worden ingezet. De buitenring omvat de vijf fasen van het Gogyo systeem; de natuurlijke cyclus der dingen zoals de seizoenen, het verloop van een relatie en de kringloop van het leven.

Het vergt moed om nieuwe paden te zoeken en moeilijke keuzes te maken, compassie om elkaar onvoorwaardelijk te helpen, oprechtheid om op de ander te kunnen bouwen en respect en loyaliteit om een sterke en veerkrachtige onderlinge verbinding te maken.#draagjegedrag beweging


Wij zijn overtuigd van de noodzaak dat we over de gehele breedte van de samenleving gedrag bij de wortels moeten aanpakken en opnieuw vorm moeten geven; van jong tot oud, van basisschool tot universiteit, in alle werkvelden, huiskamers, de politiek en andere plaatsen waar mensen samenleven en samenwerken. Daarbij zoeken we naar partners en (politieke) partijen die #draagjegedrag samen met ons willen uitdragen. Scholen, Gemeenten, Overheid, bedrijven, organisaties en particulieren, haak aan bij dit initiatief en help ons mee om een brede gedragsverruiming in gang te zetten.

Neem voor meer informatie contact met ons op en volg ons op social media onder de hashtag #draagjegedrag.


Egel&Co
www.egelenco.nl
welkom@egelenco.nl
+31 657332958 - Maria
+31 628712579 - Jürgen#draagjegedrag is een initiatief van Egel&Co
Naar de homepage van www.egelenco.nl